Opći uvjeti poslovanja tvrtke Mihoković d.o.o.


Članak 1.

1.1. Korisnici Usluga Mihoković d.o.o. mogu biti samo pravne osobe.


Članak 2.

Zaprimanje narudžbe i ugovaranje posla

2.1. Prava i obveze iz odnosa između Mihoković d.o.o. i Klijenta započinju u trenutku narudžbe klijenta i njegovom potvrdom prihvaćanja ponude/predračuna Mihoković d.o.o.-a pisanim putem. Mihoković d.o.o. je obvezan Klijentu prilikom sklapanja ugovora omogućiti uvid Opće uvjete, a potvrdom narudžbe, Klijent potvrđuje da se izričito slaže sa Općim uvjetima.

2.2. U slučaju sklapanja ugovora na daljinu Mihoković d.o.o. je obvezan poslati Klijentu pisanu ponudu, a klijent se pisanim putem izjasniti o prihvaćanju iste u vremenskom roku od 3 dana.

2.3. U slučaju da Klijent odustane od narudžbe za koju su napravljeni već određeni radovi ili su isključivo za potrebe toga klijenta naručeni proizvodi, klijent je dužan nadoknaditi nastalu štetu, a proizvode platiti u punoj ugovorenoj vrijednosti.

2.4. Za obavljene poslova/usluge Mihoković d.o.o. je dužan klijentu ispostaviti račun u elektroničkom obliku u skladu s posebnim propisima.


Članak 3.

Predaja naručenih proizvoda i usluga klijentu

3.1. Mihoković d.o.o. je dužan u duhu pozitivnih poslovnih odnosa ispuniti ugovorene rokove isporuke, ali ovim nije isključeno pomjeranja rokova isporuke u slučaju više sile (kašnjenje dostavnih službi, neuobičajeno duge carinske kontrole, prekid napajanja električnom energijom u tijeku proizvodnje, nenajavljeni inspekcijski pregledi, promjena stanja skladišta od strane dobavljača u vremenu između slanja ponude i konačne narudžbe i slično). Kod kašnjenja sa rokom isporuke u ovakvim slučajevima, povrat robe naručene sa skladišta van RH, nije moguć. Kupac nema pravo na naknadu bilo kakve štete s osnova produženja rokova isporuke.

3.2. U slučaju da se isporuka proizvoda ili izvršene usluge nije mogla izvršiti zbog razloga na strani Kupca odnosno u slučaju da Kupac u ugovorenom roku ne izvrši neposredno preuzimanje proizvoda odnosno izvršene usluge, a izvršio je cjelokupno plaćanje za proizvode odnosno izvršene usluge Kupac će snositi troškove skladištenja proizvoda odnosno kasnije isporuke usluge, a koje troškove je Kupac obvezan podmiriti prije preuzimanja proizvoda odnosno prije preuzimanja izvršene usluge.

3.3. Mihoković d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost za eventualne štete nastale Klijentu i/ili trećim osobama radi nestručnoga ili nezakonitog korištenja isporučenih proizvoda i usluga.


Članak 4.

Cjenovni sustav i uvjeti plaćanja

4.1. Ukoliko cijene u ponudi obuhvaćaju popuste na kupnju veće količine istog proizvoda odnosno usluge, takove cijene vrijede isključivo za te u ponudi navedene proizvode odnosno usluge na koje se odnose i za ukupno navedenu količinu, a za svaku izmjenu potrebna je nova ponuda Mihoković d.o.o.-a.

4.2. Cijene koje se dostavljaju Kupcima ili interesentima odnosno koje su putem cjenika, web stranica ili na drugi način priopćene ili objavljenje nisu obvezujuće i Mihoković d.o.o. ih može promijeniti bez prethodne najave. Cijena navedena u ponudi koja sadrži sve bitne zakonske elemente ponude je obvezujuća 3 dana od dana izdavanja ponude dok za dobavljivost robe prema ponudi nema garancije ukoliko to nije posebno ugovoreno. Cijene vrijede fco Zagreb i na iste nije obračunat porez na dodanu vrijednost.

4.3. Prava na proizvode/usluge koji nisu u potpunosti isplaćeni zadržava Mihoković d.o.o., te u slučaju nemogućnosti isplate u dogovorenom roku Mihoković d.o.o. zadržava pravo povrata neplaćene robe.

4.4. Klijentima prema kojima Mihoković d.o.o. ima dospjelih a nepodmirenih potraživanja Mihoković d.o.o. zadržava prava obustave svih isporuka i izvršenja usluga.


Članak 5.

Reklamacija

5.1. Pravovremenom reklamacijom smatra se ona koja je poslana u pismenom obliku i roku od 7 dana od dana primitka naručene robe i/ili usluge.

5.2. U slučaju opravdane reklamacije Mihoković d.o.o. se obvezuje o svome trošku otkloniti sve nedostatke u najkraćem mogućem roku te o tome pismeno obavijestiti Klijenta. Nepravovremena i nepotpuna reklamacija neće se uzimati u obzir. Ako se u toku rješavanja prigovora utvrdi da je isti bio neosnovan Mihoković d.o.o. zadržava pravo naplate utvrđivanja činjeničnog stanja prema važećem cjeniku.

5.3. Na pisani odgovor Klijent ima pravo podnijeti pritužbu u roku od 15 dana. Ukoliko Klijent ne podnese pritužbu u ostavljenom roku, Povjerenstvo za pritužbe isti neće uzeti u razmatranje i odbaciti će ga kao nepravovremen.


Članak 6.

Završne odredbe

6.1. Ovi Opći uvjeti će se objaviti na Internetskim stranicama Mihoković d.o.o.-a, sukladno važećim propisima u Republici Hrvatskoj te će biti dostupni svim dosadašnjim i potencijalnim klijentima.


Članak 7.

Važenje općih uvjeta poslovanja

7.1. Opći uvjeti poslovanja stupaju na snagu danom donošenja i poništavaju sve prethodne, a vrijede do opoziva ili do donošenja novih.
U primjeni od kolovoza 2020.